Du är här:Start > Om oss > Stadgar

Stadgar för Alliansförsamlingen, Aneby

antagna av församlingen vid årsmöte den 26 jan 2020

§ 1 Identitet och syfte

Församlingens namn är Alliansförsamlingen, Aneby. Församlingen är lokaliserad till Aneby i Aneby Kommun och är ansluten till trossamfundet Svenska Alliansmissionen.
Församlingen har sitt ursprung i 1800-talets väckelserörelser i Sverige. Församlingen betonar den personliga tron på Jesus som herre och frälsare, dopets betydelse där både barn- och vuxendop tillämpas, det kristna livet som ett liv i Jesu efterföljelse och Bibeln som församlingens yttersta auktoritet i frågor om lära och liv.
Församlingens syfte är att med Bibeln som grund göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd samt därmed verka för Guds rikes tillväxt. I fo?rsta hand sker detta genom verksamhet i närområdet, men också genom missionsverksamhet såväl inom som utom Sverige.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i församlingen kan beviljas den som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus
A. Över inträdesanma?lan på bekännelse eller med flyttningsbetyg från annan kristen församling beslutar församlingen efter yttrande från församlingsföreståndaren och/eller styrelsen.
B. Medlem som önskar lämna församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren.
C. Medlem som vållar splittring eller på annat sätt motarbetar eller skadar församlingen, kan genom beslut i styrelsen och efter samråd med SAM uteslutas från församlingen.

§ 3 Ungdomsorganisation

Församlingens scoutarbete är anförtrott åt Allianskyrkans UV-scout-kår, som är ansluten till Svenska Alliansmissionens ungdom (SAU). För Allianskyrkans UV-scout-kår gäller egna stadgar. Ändring av dess stadgar ska innan beslut sändas till Alliansförsamlingens styrelse för yttrande.

§ 4 Församlingsmöte

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst.
Församlingsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller då minst 1/5 av församlingens medlemmar så begär. Det skall kungöras i god tid och senast en vecka före utsatt datum.
Församlingsmöte ska hållas minst fyra gånger per år, företrädesvis en gång i kvartalet.
Ärende till församlingsmöte kan väckas av varje medlem. Det skall lämnas till styrelsen senast fem dagar före mötets genomförande.
Ett församlingsmöte under året skall vara årsmöte. Detta hålles företrädesvis under januari månad, dock senast första söndagen i februari. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
* Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
* Revisorernas berättelse
* Fastställande av resultat och balansräkning
* Ansvarsfrihet för styrelsen
* Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
* Val av styrelse
* Val av ordförande
* Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant
* Val av vice församlingsföreståndare
* Övriga aktuella val
* Övriga frågor som väckts av styrelsen eller medlemmar. Anmälan om övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötets genomförande.
* Val av styrelseledamöter och ordförande sker med sluten omröstning

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter som väljes växelvis med en mandattid på två år. För begränsad tid och efter beslut av församlingen kan antalet styrelseledamöter uppgå till minst nio.
Bland valda styrelseledamöter utser församlingen ordförande för ett år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga befattningshavare som för var tid anses behövliga.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då församlingsföreståndaren, revisorerna eller minst 1/3 av ledamöterna så begär.
Styrelsemöten bör hållas månatligen, dock minst åtta gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
A. Styrelsen har till uppgift
* att tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete,
* att förbereda och verkställa församlingsmötets beslut,
* att under gemensamt ansvar sköta/handha församlingens ekonomi,
* att representera församlingen i förekommande aktuella sammanhang,
* att ansvara för församlingens lokaler och fastigheter och deras användning.
* att handha församlingens arbetsgivaransvar.
B. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte utge eller uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt besluta om ekonomiskt åtagande av större omfattning.
C. Församlingens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare två i förening.

§ 6 Församlingsföreståndare

A. Församlingsföreståndare väljs och kallas av församlingsmöte. I första hand kallas pastor som ordinerats för tjänst inom Svenska Alliansmissionen efter samråd med SAM.
B. Församlingsföreståndaren utgör tillsammans med styrelsen församlingens andliga ledarskap.
C. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsmötets beslut.

§ 7 Räkenskaper och revision

A. Församlingens räkenskapsår är kalenderår.
B. Räkenskaperna skall granskas av revisorerna och avlämnas till dessa i god tid före årsmötet.
C. Såväl församlingsmöten som styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall vara tillgängliga för församlingens medlemmar och revisorer.

§ 8 Stadgeändring

A. Ändring av dessa stadgar sker genom årsmötesbeslut. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.
B. Avser förslaget ändring av § 8 krävs samstämmiga beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
C. Sådan ändring av stadgar som berör Svenska Alliansmissionens församlingssyn samt stadgarnas § 9 skall sändas till Svenska Alliansmissionens styrelse för yttrande.

§ 9 Upplösning av församlingen

A. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.
B. Upplöses församlingen, tillfaller dess tillgångar Svenska Alliansmissionen som gåva.