Information om hantering av personuppgifter

En ny datasskyddsförordning (GDPR) träder i kraft 26 maj 2018. Förordningen behandlar hantering av personuppgifter.

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Personuppgifter är den enskildes egendom och församlingen ska ge en beskrivning över upprättade rutiner för att skydda personuppgifter. Om det inte finns lagliga skäl att behandla personuppgifter krävs samtycke från individen. De personuppgifter som församlingen behandlar är namn, adress, födelsedata, kontaktuppgifter och uppgifter om medlemskap, dop etc.

Församlingen och ytterst styrelsen är personuppgiftsansvarig.
Som församlingsmedlem är du registrerad i medlemsmatrikel. Den innehåller person-uppgifter som namn, adress, födelsedata, kontaktuppgifter och uppgifter om medlemskap, dop etc. Utdrag från medlemsmatrikel sker främst för att skapa kontaktlistor för olika grupper i församlingen. Sådana utdrag skall bara användas för internt bruk inom församlingen. Kopia av medlemsmatrikel lämnas också till Svenska Alliansmissionen för statistikändamål och för deras utskick till medlemmar. Uppgifter i medlemsmatrikel sparas både för nuvarande och tidigare medlemmar. Om dina kontaktuppgifter ändrats under de senaste två åren (adress, e-mail, telefonnummer) meddela dessa förändringar till P-O Ängegärd på p_o@angegard.se.

Personuppgifter enligt ovan beskrivning krävs inte samtycke för. För verksamhet som riktar sig till barn under 16 år krävs samtycke från vårdnadshavare, vilket församlingen kommer att inhämta. För att skapa en matrikel i tryck krävs samtycke av samtliga vars uppgifter publiceras, en sådan process kan ev påbörjas till hösten 2018.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt har man rätt att vända sig till Datainspektionen för eventuella klagomål.

Aneby, maj 2018
Styrelsen för Aneby Alliansförsamling genom ordförande Matteus Bjerkander


Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...