Information om hantering av personuppgifter

En ny datasskyddsförordning (GDPR) träder i kraft 26 maj 2018. Förordningen behandlar hantering av personuppgifter.

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ. Personuppgifter är den enskildes egendom och församlingen ska ge en beskrivning över upprättade rutiner för att skydda personuppgifter. Om det inte finns lagliga skäl att behandla personuppgifter krävs samtycke från individen. De personuppgifter som församlingen behandlar är namn, adress, födelsedata, kontaktuppgifter och uppgifter om medlemskap, dop etc.

Församlingen och ytterst styrelsen är personuppgiftsansvarig.
Som församlingsmedlem är du registrerad i medlemsmatrikel. Den innehåller person-uppgifter som namn, adress, födelsedata, kontaktuppgifter och uppgifter om medlemskap, dop etc. Utdrag från medlemsmatrikel sker främst för att skapa kontaktlistor för olika grupper i församlingen. Sådana utdrag skall bara användas för internt bruk inom församlingen. Kopia av medlemsmatrikel lämnas också till Svenska Alliansmissionen för statistikändamål och för deras utskick till medlemmar. Uppgifter i medlemsmatrikel sparas både för nuvarande och tidigare medlemmar. Om dina kontaktuppgifter ändrats under de senaste två åren (adress, e-mail, telefonnummer) meddela dessa förändringar till P-O Ängegärd på p_o@angegard.se.

Personuppgifter enligt ovan beskrivning krävs inte samtycke för. För verksamhet som riktar sig till barn under 16 år krävs samtycke från vårdnadshavare, vilket församlingen kommer att inhämta. För att skapa en matrikel i tryck krävs samtycke av samtliga vars uppgifter publiceras, en sådan process kan ev påbörjas till hösten 2018.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt har man rätt att vända sig till Datainspektionen för eventuella klagomål.

Aneby, maj 2018
Styrelsen för Aneby Alliansförsamling genom ordförande Matteus Bjerkander